Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Hygienická pravidla v provozu školy

Vstup do budovy je běžně umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům, pro všechny ostatní osoby je vstup umožněn pouze v odůvodněných případech.

Žádáme všechny, aby veškeré záležitosti ve škole vyřizovali telefonicky nebo emailem.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

Pokud dítě/žák/zaměstnanec má příznaky rýmy, kašle apod. způsobené např.alergií, pak musí přinést potvrzení od praktického lékaře o trvání chronického onemocnění.

Před příchodem žáků školnice zajístí intenzivní vyvětrání tříd a prostoru šaten.

Při vstupu do budovy již není dětem/žákům měřena teplota.

Před vstupem do budovy a před vstupem do třídy si vždy dezinfikujeme ruce.

Pokud se příznaky objeví během pobytu ve škole, je ditě/žák izolován, nosí roušku a je neprodleně přivolán zákonný zástupce. Jako běžnou se hodnotí teplota do 37st.C.

Všechny třídy zůstávají během celé výuky ve svých kmenových učebnách.

Ve třídách se během hodin a přestávek pravidelně a intenzivně větrá.

Po umytí rukou používáme k osušení pouze jednorázové papírové ručníky.

V případě výskytu onemocnění Covid-19 škola neprodleně informuje KHS, zřizovatele a zákonné zástupce.

Distanční výuka je pro žáky a předškolní děti povinná.

Škola je povinna přizpůsobit podmínky distanční výuky dětem/žákům.

Školní stravování je zajištěno tak, aby nedocházelo ke kontaktu skupin dětí/žáků.

Oddělení školní družiny jsou rozděleny podle skupin žáků ve výuce, případně jsou spojeny stále stejné třídy.

Úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD je poměrným způsobem ponížena, pokud je MŠ  nebo ŠD uzavřena na více než 5 dnů.

 

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice