Přehled probraného učiva za uplynulý měsíc

Čtení-září

Poznáme tvary písmen M, A -malá a velká písmena, psací a tiskací tvary.

Učíme se slyšet hlásku M, A na začátku slova, uprostřed a na konci.

Tleskáme slabiky a rozlišujeme slabiky krátké a dlouhé, umíme je zapsat tečkami a čárkami.

Skládáme hlásky do slabik  a spojujeme M-A.

Umíme číst slabiky MA, MÁ, ma, má, Ma, Má.

Vyprávíme si známe pohádky- Perníková chaloupka, O velijké řepě.

Hrajeme divadlo- Malá pohádka o řepě.

Čteme společnou četbu-Havránek nezbeda.

Psaní-září

Píšeme uvolňovací cviky.

Učíme se správně držetr tužku.

Učíme se správně vzpřímeně sedět při psaní.

Matematika-září

Numerace v oboru do 10, nácvik psaní číslice 0,1, 2, 3

Poznávání číslic 1, 2, 3, 4, 5 / většinou děti zvládají poznat číslice až do 10 /

Porovnávání – menší,  větší,  rovná se

Sestavení číselné řady  od  0 do 10 pomocí kartiček

Určit číslo, které ke hned za číslem ……..nebo hned před číslem………

Odpovídat celou větou .

English-Septemeber

Hello..... I am.... What´s your name?....Good bye.

Mum...dad...Polly...Jack....Daisy....Otto....Spike....Ruby

Who´s this?   It´s ....

What is it? It´s ...

Numbers 1-10

Colours - black, white, orange, blue, yellow, red, pink , purple, green, brown

Prvouka-září

Naše školy-názvy místností, k čemu slouží.

Pravidla chování.

Školní pomůcky. Co do školy nosíme a co ne.

Kudy chodím do školy a na co dávám cestou pozor.

Bezpečnost na ulici.

Dopravní značky, přechod pro chodce a semafory.

Povolání lidí, povolání rodičů.

webdesign: Synetix
©2020 Obecní úřad Radostice