Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka

Zápis pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy stanovuje v souladu § 46, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. v platném znění termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání ve dnech 7.–9. 4. 2021.

Termíny a časy zápisu:

středa 7. 4. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin
čtvrtek  8. 4. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin
pátek 9. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin 

Zápis se bude konat formou individuální schůzky, které budou přítomni – zapisované dítě, jeden zákonný zástupce dítěte a pedagog školy.

Rezervace termínů přes rezervační systém.

 

Žádost o přijetí ( včetně všech přiložených dokladů) mohou zákonní zástupci doručit také distančním způsobem:

− do datové schránky školy-  8mvmg2n  ( neumís být s elektronický podpisem)

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Povinnost přihlášení k zápisu:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021 věku 6 let.

Předpokládaný počet přijatých: 15

K zápisu s sebou přineste:

  1. vyplněné tiskopisy – Žádost o přijetí ZŠ Radostice + Zápisní list
  2. rodný list dítěte (stačí i prostá kopie)
  3. OP zákonného zástupce

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, k zápisu přineste:

  • vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky
  • posudek poradenského zařízení a odborného lékaře o odkladu
  • rodný list dítěte
  • OP  zákonného zástupce

Všechny formuláře jsou ke stažení zde:

publikační systém: Synetix
©2018-2021 Základní škola a Mateřská škola Radostice